ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಹೀರೆಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಗಯಾನೊಬ ಮಾನೆ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ 50% WP @ 30 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ
336
2
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್