વાહ ભાઈ, રીંગણ નો આકર્ષક વિકાસ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
વાહ ભાઈ, રીંગણ નો આકર્ષક વિકાસ !
ખેડૂત નું નામ: ઠાકોર કનુજી રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : 00:52:34 @75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
17
11
અન્ય લેખો