દૂધી પાક માં ફૂગનો ઉપદ્રવ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
દૂધી પાક માં ફૂગનો ઉપદ્રવ !
ખેડૂત નું નામ: રાઠોડ શનાભાઇ નાથાભાઇ. રાજ્ય : ગુજરાત સલાહ : થિયોફનેટ મિથાઇલ 70 ડબ્લ્યુ પી @21 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
20
4
અન્ય લેખો