લણણી માટે તૈયાર સીતાફળ
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
લણણી માટે તૈયાર સીતાફળ
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. ડી. અગવટે રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - ૦:૦:૫૦ @ ૫ કિગ્રા પ્રતિ એકર ટપક દ્વારા આપવું.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
375
4
અન્ય લેખો