પટેલ ભાઈની મહેનત રંગ લાવી
એગ્રોસ્ટાર રેડિયોએગ્રો સ્ટાર કૉલ સેન્ટર
પટેલ ભાઈની મહેનત રંગ લાવી
શ્રી. શૈલેશભાઈ પટેલ સ્થાન: ડોલવણ, સુરત ઉગાડેલા પાક: ભીંડા, શેરડી એગ્રોસ્ટારના ગ્રાહક: 2017 થી
જો તમને વધારે રેડિયો અપડેટ જોઈતી હોય તો, આ અપડેટને પસંદ કરો અને બીજા ખેડૂતોને નીચે બતાવેલા વિકલ્પ દ્વારા જણાવો.
118
0
અન્ય લેખો