એરંડા ના પાકનો આકર્ષક વિકાસ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
એરંડા ના પાકનો આકર્ષક વિકાસ !
ખેડૂત નું નામ: કેશારામ ચૌધરી રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ : 13: 40: 13 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. 👉 એગ્રોસ્ટાર કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 ક્લિક કરો.
56
19
અન્ય લેખો