જ્યારે એક સાથે મોલો, તડતડિયા અને સફેદમાખી કપાસમાં જોવા મળે તો કઇ દવા છાંટશો?
આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
જ્યારે એક સાથે મોલો, તડતડિયા અને સફેદમાખી કપાસમાં જોવા મળે તો કઇ દવા છાંટશો?
કપાસ પાક માં એક સાથે મોલો, તડતડિયા અને સફેદ માખીનો ઉપદ્રવ થાય ત્યારે ડાયનોટેફ્યુરાન ૨૦ એસજી ૩ ગ્રામ અથવા ફિપ્રોનીલ ૫ એસસી ૨૦ મિલિ અથવા ફ્લોનીકામાઇડ ૫૦ ડબલ્યુઅજી ૩ ગ્રામ અથવા ઇમીડાક્લોપ્રીડ ૧૭.૮ એસએલ ૨ મિલિ અથવા પ્રોફેનોફોસ ૫૦ ઇસી ૧૦ મિલિ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીના પ્રમાણમાં છંટકાવ કરવો.
આ ઉપયોગી માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડુતમિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
89
21
અન્ય લેખો