ગલગોટા ના પાકમાં યોગ્ય વિકાસ માટે પોષણ વ્યવસ્થાપન
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ગલગોટા ના પાકમાં યોગ્ય વિકાસ માટે પોષણ વ્યવસ્થાપન
ખેડૂત નામ: શ્રી નરસિંહ રાજ્ય: આંધ્રપ્રદેશ સલાહ: 19: 19: 19 @1 કિલો પ્રતિ એકર છોડના મૂળની નજીક આપવું જોઈએ.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
192
29
અન્ય લેખો