ગલગોટા ની આકર્ષક વૃદ્ધિ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ગલગોટા ની આકર્ષક વૃદ્ધિ !
ખેડૂત નું નામ: મહેશ ભાઈ આહીર રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : 12:61:00 @ 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
7
2
અન્ય લેખો