પાકમાં કરો યોગ્ય માવજત અને કમોસમી માવઠા થી કરો તેનું રક્ષણ
ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર
પાકમાં કરો યોગ્ય માવજત અને કમોસમી માવઠા થી કરો તેનું રક્ષણ
🌧️ગુજરાત રાજ્યના મહેસાણા, અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ,અમદાવાદ તથા પાટણ, અને બનાસકાંઠા નાં અમુક વિસ્તારમાં પવન સાથે કડકડતી ઠંડી અને કમોસમી વરસાદી ઝાપટા પડવાની સંભાવના છે. આ વાતાવરણમાં શાકભાજી પાકો તથા શિયાળુ પાકોમાં નુકશાનની સંભાવના વધી જાય છે. જેથી પાકની તંદુરસ્તી અને ઉત્પાદન પર માઠી અસર નાં પહોચે તે માટે નીચે મુજબ કાળજી રાખવી. * જીરુંમાં કાળીયા અને ચરમી માટે છંટકાવ ડ્રેગનેટ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8 + ક્લોરોથાલો નીલ 40% SC) @ ૬૦ મિલી અથવા રોઝતમ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન ૧૧ % + ટેબુકોનાઝોલ ૧૮.૩ % SC) @ ૨૫ મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. અને જો સુકારો દેખાતો હોઈ ત્યારે કૂપર-૧ (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ ૫૦% WG) @ ૫૦૦ ગ્રામ પ્રતિ એકર પુંખવાથી સારા પરિણામ મળશે. જો વરસાદી વાતારવરણ હોઈ તો આગોતરો પગલા રૂપે જીરાના પાકમાં પનાકા પ્લસ @ ૪૦ ગ્રામ + વેટસીલ પ્લસ સ્ટીકર @ ૫ મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો અને સલ્ફર ૮૦ % @ ૨ કિલો/પ્રતિ વીઘા આપવું. * તરબૂચ અને ટેટીના પાકમાં અત્યારે મોલો, પાનકોરીયું, મૂળનો સુકારો અને સારા વૃદ્ધિ વિકાસ માટે શટર@ ૭ ગ્રામ + ઝીમફલૉ @ ૨૦ મિલી + પ્યોર કેલ્પ @ ૫૦ મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. * આંબાના પાકમાં મધીયો, થ્રીપ્સ અને ભૂકીછારાના નિયંત્રણ માટે શટર @ ૭ ગ્રામ + હેક્ઝા (હેક્સાકોનોઝલ 5% SC) @ ૪૦ મિલી /પંપ નો છંટકાવ કરવો. * ટામેટા, બટાકા અને ભીંડાના પાકમાં ટપકાના રોગ અને આગોતરો તેમજ પાછોતરા સુકારા માટે ડ્રેગનેટ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન 4.8 + ક્લોરોથાલો નીલ 40% SC) @ ૬૦ મિલી અથવા રોઝતમ (એઝોક્સિસ્ટ્રોબિન ૧૧ % + ટેબુકોનાઝોલ ૧૮.૩ % SC) @ ૨૫ મિલી પ્રતિ પંપ નો છંટકાવ કરવો. * શાકભાજી પાકોમાં વાતાવરણમાં પવન સાથે ઠંડી વધતા ચુસીયા જીવાત તેમજ ફૂગ જન્ય રોગ દ્વારા નુકસાન થઇ શકે છે તેથી કોન્સ્ટા (ફીપ્રોનીલ ૪૦% + ઇમિડાકલોપ્રિડ ૪૦ % WG ) @ ૭ ગ્રામ + ટેબુલ (ટેબુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% WG) @ ૫૦ ગ્રામ + સિલિકોન @ ૧૫ મિલી પ્રતિ પંપ મુજબ છંટકાવ કરવો. * જમીનમાં ખાતર સાથે સંચાર @ ૧૦ કિલો પ્રતિ એકર અથવા ભૂમિકા @ 4 કિલો પ્રતિ એકર આપવું જેથી છોડ જમીનમાં રહેલા પોષક તત્વો સરળતાથી લઇ શકે. * જમીનમાં સલ્ફર ૯૦ % અથવા સલ્ફર ૮૦ % ૬ કિલો/એકર આપવું જોઈએ. ભેજ હોય તો પિયત આપવાનું ટાળવું જોઈએ.જો લાંબા સમય થી પાકને પાણી ના આપ્યું હોઈ અને આપવાની જરૂર જણાય તો રાત્રે પાણી આપવું જોઈએ. સંદર્ભ :- એગ્રોસ્ટાર આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍 કરી વધુ ને વધુ ખેડૂત મિત્રોને ને શેર કરો.
11
2
અન્ય લેખો