વીડીયોએગ્રોસ્ટાર યૂટ્યૂબ ચેનલ
'ક્રુઝર' આવશે મોલોમશી તડતડિયા ભાગશે !
દરેક પાક માં લીલા તડતડિયા, મોળો મશી જેવા ચુસીયા જીવાત આવતાં જ હોય છે અને જો સમયસર નિયંત્રણ કરવામાં ન આવે તો પાક અને પાક ઉત્પાદન પર અસર થાય છે. તો હવે નિયંત્રણ કરવી થયું સહેલું આવી ગયું છે. પાવર ગ્રો નું ક્રુઝર. ulink://android.agrostar.in/productdetails?skuCode=AGS-CP-597
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર યૂટ્યૂબ ચેનલ. આપેલ માહિતી ને લાઈક કરી અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
28
4
અન્ય લેખો