સીતાફળ લણણીના તબક્કામાં
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સીતાફળ લણણીના તબક્કામાં
ખેડૂતનું નામ – શ્રી સુદામા પાટીલ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - એકર દીઠ 5 કિલો 0:0:50 ટપક પદ્ધતિ દ્વારા આપવું જોઈએ.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
736
2
અન્ય લેખો