ડાંગરની કંટી ઉપર દાણા બેસવા માટે છંટકાવ
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ડાંગરની કંટી ઉપર દાણા બેસવા માટે છંટકાવ
ડાંગરની કંટી ઉપર દાણા બેસવા માટ અને ઉત્પાદન વધારવા માટે ન્યુટ્રીબિલ્ડ ચીલેટેડ ઝીંક 15ગ્રામ/પંપ નો છંટકાવ કરવો જોઈએ.
26
4