સરગવાની સ્વસ્થ અને આકર્ષક વૃદ્ધિ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સરગવાની સ્વસ્થ અને આકર્ષક વૃદ્ધિ !
ખેડૂત નું નામ: દિલવરસિંહ પરદેસી રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : 13:40:13 @75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. 👉 એગ્રોસ્ટાર કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 ક્લિક કરો.
65
31
અન્ય લેખો