એરંડાની સ્વસ્થ વૃદ્ધિ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
એરંડાની સ્વસ્થ વૃદ્ધિ !
ખેડૂત નું નામ: પિયુષ મેહતા રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ : 19:19:19 @75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો. 👉 ખરીદવા માટે ટ્રોલી પર ulink://android.agrostar.in/productdetails?skuCode=AGS-CN-368 ક્લિક કરો. 👉 એગ્રોસ્ટાર કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 ક્લિક કરો.
37
14
અન્ય લેખો