તરબૂચનો આકર્ષક વૃદ્ધિ-વિકાસ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તરબૂચનો આકર્ષક વૃદ્ધિ-વિકાસ !
ખેડૂત નું નામ: કલ્યાણી પટેલ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : 00:52:34 @3 કિલો ડ્રિપ ના માધ્યમ થી પ્રતિ એકર આપવું.
13
7
અન્ય લેખો