મધમાખીને નુકસાન કરતી દવા વિષે જાણો
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
મધમાખીને નુકસાન કરતી દવા વિષે જાણો
મોનોક્રોટોફોસ, એસીફેટ, મીથોમાઇલ, ક્લોરપાયરીફોસ જેવી દવાઓ મધમાખી ખૂબ જ હાનિકારક હોવાથી તેમનો સમજણપૂર્વક ઉપયોગ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
321
0
અન્ય લેખો