ટામેટાની આકર્ષક વૃદ્ધિ માટે ની સલાહ !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ટામેટાની આકર્ષક વૃદ્ધિ માટે ની સલાહ !
ખેડૂત નું નામ: અફરોઝ શૈખ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ : 0:52:34 @ ડ્રિપ દ્વારા એકર દીઠ 5 કિગ્રા આપવું.
26
7
અન્ય લેખો