મિલિબગના ઉપદ્રવને કારણે સીતાફળના છોડની વૃદ્ધિ પર થતી અસર
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
મિલિબગના ઉપદ્રવને કારણે સીતાફળના છોડની વૃદ્ધિ પર થતી અસર
ખેડૂતનું નામ - શ્રી યુવરાજ રાઉત રાજ્ય – મહારાષ્ટ્ર સલાહ – પમ્પ દીઠ ક્વિનાલ્ફોસ 25% EC @ 30 મિલીનો છંટકાવ કરો.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
345
6
અન્ય લેખો