AgroStar
एकात्मिक व्यवस्थापन केलेले निरोगी जिऱ्याचे शेत
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
एकात्मिक व्यवस्थापन केलेले निरोगी जिऱ्याचे शेत
शेतकऱ्याचे नाव - श्री चंपकभाई खंबालिया राज्य - गुजरात सल्ला - सूक्ष्म अन्नद्रव्यची २० ग्राम प्रती पंप फवारणी करावी.
2002
2
इतर लेख