ગુલાબમાં ભૂકીછારાના નિયંત્રણ માટે
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
ગુલાબમાં ભૂકીછારાના નિયંત્રણ માટે
ગુલાબ માં ભૂકીછારાને અસરકારક નિયંત્રણ કરવા માટે 6ગ્રામ બૂન ને પોટેશિયમ બાઈ કાર્બોનેટ50ગ્રામ/પમ્પ સાથે ભેળવીને છંટકાવ કરવો જોઈએ.
236
11
અન્ય લેખો