સીતાફળમાં પોષક તત્વોનો અભાવ
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સીતાફળમાં પોષક તત્વોનો અભાવ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી રામ ગાડગિલે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: બોરોન 20% પંપમાં @15 ગ્રામ લઈને સ્પ્રે કરવો.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
516
8
અન્ય લેખો