સીતાફળમાં ચિકટો (મીલીબગ્સ) નો હુમલો
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
સીતાફળમાં ચિકટો (મીલીબગ્સ) નો હુમલો
ખેડૂતનું નામ - કલ્પેશ સ્થાન - તાપી રાજ્ય - ગુજરાત ઉકેલ- બ્યુપ્રોફેઝીનનો 70% ડીએફ @ 9-10 ગ્રામ / પંપ સારી ગુણવત્તાવાળું સ્ટીકર સાથે છંટકાવ કરવો.
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
318
11
અન્ય લેખો