ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು
ಚುಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ, ಈ ಎರಡು ಕಾಯಿ ಕೊರಕಗಳು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ . ಈ ಮರಿಹುಳುಗಳ ಪ್ರೌಢ ಕೀಟವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು, ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 10 ಮೋಹಕ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
6
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು