ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಹೊಸ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟದ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಹೊಸ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡದ ಅಂತರವನ್ನಿಡಬೇಕು. ತದನಂತರ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳೆಕಿಗೆ ೨ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
49
0