ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೀಟಗಳ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ
ರೈತರ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಗೋಲ್ಡಾರ್ ರಾಜ್ಯ - ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪರಿಹಾರ - WG ಫ್ಲೋನಿಕಲ್ಮೈಡ್ 50% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ ಗೆ 8 ಗ್ರಾಂ ನಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
685
1
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು