ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಹಾಗಲ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಂಜಾಣುವಿನ ಬಾಧೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳು ನಂಜಾಣು ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಬಾಧೆಗೊಂಡ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
17
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು