ತೋಟಗಾರಿಕೆಬಿಹಾರ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಸಬೋರ್
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
1) ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವಿರಬೇಕು 2) ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು 3) ಮೊಳಕೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು
ಮೂಲ-ಬಿಹಾರ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಬೋರ್ ಈ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
1249
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು