ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಸೌತೆ ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜೇಡರ ಕೀಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಈ ಕೀಟದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಫೆನಾಜೆಕ್ವಿನ್ 10% ಇ.ಸಿ. 400 ಎಕರೆ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಅಥವಾ ಸ್ಪೈರೊಮೆಸಿಫೆನ್ 22.9% ಎಸ್.ಸಿ @ 200 ಮಿಲಿ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
110
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು