ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ಸಮರ್ ಪಟೇಲ್_x000D_ ರಾಜ್ಯ : ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ_x000D_ ಸಲಹೆ : ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ನ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ.
545
1
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್