ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಸರಿಯಾದ ರಸಗಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಎಲೆಕೋಸಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು – ಶ್ರೀ. ಸುಹೈಲ್ ಚೌದರಿ ರಾಜ್ಯ – ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆಗಳು – ಪ್ರತಿ ಪಂಪಿಗೆ 100 ಗ್ರಾಂ 0:52:34 ಸಿಂಪಡಿಸಿ
867
3
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು