ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಸಮಗ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗೋಧಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ .ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್ ಬಂಜಾರ ರಾಜ್ಯ - ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ - ಲಘುಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಗಳಂತೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. "
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
1686
2
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು