ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಸಮಗ್ರವಾದ ಜೋಳದ ಉತ್ಪಾದನಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ರೈತನ ಹೆಸರು – ಶ್ರೀ. ಶೈಕ್ಷವಳ್ಳಿ _x000D_ ರಾಜ್ಯ – ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ _x000D_ ಸಲಹೆಗಳು – ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ನೀರಾವರಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
282
1