ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಹೀರೆಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಗಯಾನೊಬ ಮಾನೆ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ 50% WP @ 30 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ
337
2
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು