ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಸೀಬೆ ಮರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ಕಿಶೋರ್ ರಾಜ್ಯ- ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮಿಶ್ರಣ - ಪ್ರತಿ ಪಂಪಿಗೆ 8 ಗ್ರಾಂ ಫ್ಲೂನಿಕಾಮೈಡ್ 50%WG ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ
315
5
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು