ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆ
• ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 0.5 ಮಿ.ಲೀ. ಪಾಸ್ಪಾಮಿಡಾನ್ 40 ಇ.ಸಿ ಅಥವಾ ಶೇ. 5ರ ಬೇವಿನ ಬೀಜದ ಕμÁಯ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
3
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್