ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ
• ಈ ಹುಳುವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಡೈಕ್ಲೋರ್‍ವಾಸ್ 76 ಇ.ಸಿ. @ 0.02% ಅಥವಾ ಸೆಲ್‍ಪಾಸ್ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ರಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು.
6
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್