ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಪೋಲ್
ಬೆಳೆಯನ್ನು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?
ನೀವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
1619
1
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು