ತೋಟಗಾರಿಕೆಬಿಹಾರ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,ಸಬೋರ್
ಪೇರಲ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆ
1) ಪೇರಲ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆಗೆ ಗಿಡದ ವಯಸ್ಸು ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು. 2) ಫೆಬ್ರವರಿ ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಪೇರಲ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ವೀಡಿಯೊ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
44
1
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು