ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ ರಸಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯ ಪ್ರಭಾವ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಪಾಟೀಲ್ ರಾಜ್ಯ - ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ - ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ ಗೆ ಸ್ಪಿನೋಸಾಡ್ 45% ಎಸ್ಪಿ 7 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
415
5
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು