ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಪಪ್ಪಾಯದಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈರಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಪಪಾಯದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಬಾಧೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಬಾಧೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು , ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ತದ್ನಂತರ್ ಓನ್-ಅಪ್ 0.5 ಮಿಲೀ / ಲೀಟರ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
9
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್