ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಕಾ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಶರಣಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ: ಕಾರ್ಬೆಂಡಜಿಮ್ 50% WP @ 90 ಗ್ರಾಂನ್ನು 300 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ .
ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾದರೇ ಈ ಫೋಟೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
141
4
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು