ಸಲಹಾ ಲೇಖನಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
 ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥ್ ಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ-ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
 ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮಣ್ಣಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲಿತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.  ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಹರಳಿನ (ಹರಳಿನ) ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನವು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಉದ್ಯಾನ ನೀರಾವರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತ.
25
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು