ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ತೇಗದ ಕಾಂಡ ಕೊರಕದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ತೇಗದ ಕಾಂಡ ಕೊರಕವು ಕಾಂಡದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಣಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಾಧೆಯಾಗದ ಮುನ್ನವೆ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
38
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್