ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಗೋಧಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು.
ರೈತನ ಹೆಸರು – ಶ್ರೀ. ರೂಪ್ ಲಾಲ್ ಜಾಟ್ _x000D_ ರಾಜ್ಯ – ರಾಜಸ್ಥಾನ _x000D_ ಸಲಹೆಗಳು – ಪ್ರತಿ ಪಂಪಿಗೆ 100 ಗ್ರಾಂ 19:19:19 ಸಿಂಪಡಿಸಿ
1019
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್