ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳ ದುಂಬಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ.ಕೈಲಾಶ ರಾಜ್ಯ - ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರದೇಶ ಸಲಾಡ್ - ಮೀಥೈಲ್ ಡೆಮೆಟೊನ್ ೨೫ ಇಸಿ @ ೧೨೦ ಮಿಲಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
334
3
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್