ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಕ ಪೀಡೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ.
ಕ್ಲೋರಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 0.4% ಗ್ರಾಂ @ 10-15 ಕೆಜಿ ಅಥವಾ ಫಿಪ್ರಾನಿಲ್ 0.3% ಗ್ರಾಂ @ 25-33 ಕೆ.ಜಿ ಅಥವಾ ಫೊರೇಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ @ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು .
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
170
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು