ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೂವಿನ ಬಿಡುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು – ಶ್ರೀ. ಗಜಾನನ _x000D_ ರಾಜ್ಯ- ಮಹಾರಷ್ಟ್ರ _x000D_ ಸಲಹೆಗಳು – ಪ್ರತಿ ಪಂಪಿಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ
626
1
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು