ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಕಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೂ ಬಿಡುವಿಕೆಗೆ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ.ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ವಾಗೋಡೆ_x000D_ ರಾಜ್ಯ : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ_x000D_ ಸಲಹೆ :ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಮೈಕ್ರೊನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ.
417
1
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು