ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಔಡಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಕೀಟದ ಬಾಧೆ
ಬೇಗನೆ ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ ಔಡಲ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಧೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮರಿಹುಳುಗಳು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ ಪದರವನ್ನು ಕೊರೆದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಮರಿಹುಳುಗಳು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಎಲೆಗಳ ಶಿರನಾಳಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಔಡಲದ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರೌಢ ಪತಂಗವು ನಿಂಬೆಯ ಗಿಡಗಳಿಂದ ರಸವನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹತ್ತಿಯ ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ರಸವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
9
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು